Hrvatski morfološki leksikon


Hrvatski morfološki leksikon leksička je baza koja se sastoji od više od 45.000 riječi općega jezika, 15.000 osobnih muških i ženskih imena i 50.000 prezimena registriranih u Republici Hrvatskoj. Na temelju toga rječničkoga blaga proizvedeno je više od 3.900.000 njihovih oblika. Morfosintaktički opisi (MSD) usklađeni su s MulTextEast v 3.0 preporukama za hrvatski jezik. Leksikon može biti od koristi kako učenicima hrvatskoga jezika (kako izvornim govornicima, tako i strancima koji uče hrvatski), tako i stručnjacima i sustavima za pretraživanje (Internet i intranet tražilice), crpljenje obavijesti, dubinsku obradbu teksta i računalnolingvističku obradbu hrvatskih tekstova.

Vidi pobliže:
  • Tadic, Marko & Fulgosi, Sanja (2003) Building the Croatian Morphological Lexicon u: Proceedings of the EACL2003 Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages (Budimpešta 2003), ACL, str. 41-46. pdf
  • Tadic, Marko. Croatian Lemmatization Server // Formal Approaches to south Slavic and Balkan Languages / Vulchanova, Mila Dimitrova ; Koeva, Svetla ; Krapova, Iliyana ; Vulchanov, Valentin (ur.). Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, 2006. 140-146. pdf

Korisnički račun
Zaboravili ste zaporku?
Otvaranje korisničkog računa
Hrvatski lematizacijski poslužitelj
Hrvatski lematizacijski poslužitelj..
Hrvatski morfološki leksikon..
Pomoć
Ako niste sigurni kako unositi riječi, pogledajte ovu stranicu..
Pritiskom na i možete skupiti odnosno raširiti rezultate za pojedinu riječ..
Rezultati
Rezultate upita možete preuzeti u tekstnom ili XML formatu: